Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

GIYAV

VAKIF

Madde 1-

Vakfın adı GÖÇ VAKFI’dır. İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-

Vakfın merkezi Diyarbakır İli olup, adresi Elazığ Cad. Mimar Sinan Mah. Diyar Galeria C- Blok Kat:4 No: 10′ dur. Yönetim Kurulu vakıf adresini değiştirebilir. Vakıf Merkezi, Yönetim Kurulu kararı ile Diyarbakır’dan başka bir adrese nakledilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir, kapatılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3-

Toplumda çeşitli nedenlerle göç eden ve göçten etkilenen bireylerin özellikle çocuk ve gençlerin; ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki haklardan yararlanmalarını güçlendirmek için çalışmalar yapar.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-

a) Vakfa yapılacak başvuruları değerlendirir, talepte bulunan kişilere maddi ve manevi destekte bulunur.

b) Amacı doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapar, politikalar üretir. Raporlar hazırlar ve hazırlatır, vakıf yetkili organınca benimsenen önerileri, ilgililere ve kamuoyuna sunar, sonuçlarını izler ve değerlendirir.

c) Göçten etkilenenlerin maddi ve manevi kayıplarının tazmini ve geri dönüş konusundaki taleplerinin karşılanması için çalışmalar yürütür.

d) Toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için faaliyetler yapar. Vakfın hedef kitlesinde olan birey, topluluk ve kuruluşlarla dayanışmayı sağlar.

e) Amacı kapsamında hukuki destekte bulunur.

f) Göçten etkilenen çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk ve gençlerin sanatsal ilgi, bilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak için gerekli ortam ve olanağı sağlar.

g) Göçten etkilenenlerin çevre ve doğayla uyumlu bir şekilde yaşamalarına destekte bulunur.

h) Amacı doğrultusunda öğrencilere, öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olur, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim görenlere ayni ve nakdi yardımda bulunur.

i) Amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur.  Gerekli izinler alınarak gazete, dergi, kitap ve bülten çıkarır.   Her türlü görsel ve yazılı materyal üretir ve dağıtır. Festivaller, geziler ve şenlikler düzenler.

j) İlgili mevzuat dâhilinde gerekli izinler alınarak her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (Anaokulu, İlköğretim, Lise, Kolej, Yüksekokul, Üniversite, Enstitü, Yurt) açar, işletir ve işlettirir. Ayrıca bireylere meslek ve el becerileri kazandırılmak için kurslar açar, işletme ve atölyeler kurar.

k) Gerekli izinler alınarak hastane, klinik vb. sağlık müessesleri kurar, işletir ve işlettirir.

l) Araştırmaların yapılması için enstitü, akademi vb. çalışma merkezleri açar.

m) Sosyal, kültürel, sportif merkezler açar ve işletir, işlettirir.

n) Amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli vakıf bina ve tesislerini inşa eder, kiralar ya da kiraya verir, işletir ya da işlettirir. Bu kapsamda ortaklıklar kurar, ortak girişimlerde bulunur,  ticari, zirai, kültürel, sınai, iktisadi işletmeler ve her türlü kooperatif kurar ve işletir, işlettirir.

o) Ulusal ve uluslar arası resmi ve özel kuruluşlar tarafından açılacak hibe programlarına Vakıf amacına uygun projeler hazırlar, sunar ve gerçekleştirir.

p) Yurtiçi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak araştırma ve projeler yürütür.

q) Vakfın faaliyet yürüttüğü alanlarda, kampanyalar yapar, kamuoyu oluşturur, yardım ister, toplar ve dağıtır.

r) Yasa ve resmi senet hükümlerinin öngördüğü diğer işlem ve işlevleri yapar.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5-

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağa, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kurum ve kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, krediler almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6-

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000,00 TL’dir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 7-

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesi için yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü şartlı ve şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri ve gayrimenkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler

b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları

c) Vakfın sahibi bulunduğu iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilecek gelirler

d) Yurtiçi ve dışı dernek, vakıf vb sivil toplum örgütleri, diğer benzeri uluslar arası kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin tahsis edecekleri fonlar, bağışlar ve benzeri gelirler

e) Vakfın konusuyla ilgili araştırma, eğitim, yayın, konferans, panel vb faaliyetler ve geziler, şenlikler, festivaller, yayınlar ile her türlü toplantılardan elde edilecek gelirler

f) Vakıf resmi senedin 5. maddesinde belirtilen tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler

g) Diğer gelirlerdir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 8-

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d)Danışma Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 9-

Vakfın Mütevelli Heyeti, vakfeden kurucu üyeler, vakfa sonradan üye olanlardan oluşur.

VAKIF ÜYELİĞİ

a)Vakfeden Kurucu Üyeler: Vakıf senedini benimseyerek kabul ve imza edenler Vakfeden Kurucu Üyelerdir.

b)Vakfa Sonradan Katılan Üyeler: Vakfın kuruluşundan sonra, vakfın amacını benimseyerek vakıf üyeliği için başvuranlardan üyelikleri kabul edilenler, Vakfa Sonradan Katılan Üyelerdir.

Vakfa Sonradan Katılan Üyeler İçin

1)Vakıf amaçları doğrultusunda araştırma ve çalışma yapmak, vakfın etkinliklerine katkıda bulunmak isteyenler en az iki Yönetim Kurulu üyesinin referansı ile üye tanıtım başvuru formunu doldurmak suretiyle müracaat eder.

Üyelik müracaatında bulunan kişi için Yönetim Kurulu vakıf için yapacağı çalışma ve faaliyetlerini gözlemler, vakfın amacına ulaşmasında katkı sağlayacağına kanaat getirilen ve Mütevelli Heyetçe o yıl için belirlenen katkı paylarını ödeyen kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde üyeliği kabul edilir veya reddedilir.

2)Yıllık katkı payını ödemeyen ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Vakıf üyeleri kendi istekleriyle de vakıftan ayrılabilirler. Fakat üyeler her iki durumda da vakfettikleri değer üzerinde herhangi bir hak talep edemezler.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 10-

Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Yönetim Kurulunu seçmek

b) Denetim Kurulunu seçmek

c) Mütevelli Heyet gündeminde bulunan veya toplantıya katılan üyelerin 1/5’inden az olmamak üzere üyelerce gündeme konulmak istenen konularda görüşmeler yapıp, karar vermek

d)Vakıf Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek

e) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü çalışmayı yapmak uyarı ve önerilerde bulunmak, zorunlu bulunuyorsa yönetim veya denetim kurulunun görevine son vermek veya bazı üyeleri görevden alarak yerine seçim yapmak

f) Üyelik talebi reddedilenlerin ve üyelikten çıkarılacakların itiraz başvurularını sonuca bağlamak

g) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek

h) Yönetim kurulunca hazırlanacak gelecek dönem çalışma planı ile yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek

l) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek

m) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak

n) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 11-

a) Mütevelli heyet yılda bir kez şubat ayı içinde, toplanır.

b) Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı, üyelerin bildirmiş oldukları adreslerine taahhütlü mektupla veya ilanen bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte ve aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 12-

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında Genel Başkan, Genel Sekreter ve Sayman Üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 13-

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa Müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) Danışma Kurulu üyelerini seçer

m) İktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler, kooperatiflerin kurulmasına karar vermek,

n) Vakfın lehine dava açar, leh ve aleyhteki davaları takip eder, sulh ve ibraya karar verir.

o) Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kararına karar verir.

p) Vakfın gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırım yapar.

r) Vakıf kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlar

s) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU:

Madde 14-

Denetim Kurulunun Seçimi; Denetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından 2 yıl için seçilir. Üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre sıralanırlar. Kurul ilk toplantıda kendi arasından Başkan’ ını seçer.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

Madde 15-

Vakıf Denetim Kurulu özellikle mali açıdan Yönetim Kuruluna gerekli uyarıları yapar, önerilerini götürür. Yılda en az 2 kez Vakfın defterlerini, gelir giderlerini ve hesaplarını inceleyerek rapor halinde görüşlerini ve düşüncelerini açıklar. Mütevelli Heyet toplantısından en az 20 gün önce yıllık denetim raporunu Vakıf Üyelerine sunmak üzere Yönetim Kuruluna verir. Vakıf Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde oy birliğiyle Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmayı Yönetim Kurulundan isteyebilir.

PERSONEL VE ÜCRET UYGULAMALARI

Madde 16-

Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü personeli, gerekli gördüğü şartlarda çalıştırır. Vakıf Müdürü dâhil çalışan personelin verimli çalışması için gerekli ortamı hazırlar ve ücretlerini belirler.

HESAP DÖNEMİ

Madde 17-

Hesap dönemi her yıl 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18-

Vakıf resmi senedinde yasal sorumluluk gereği veya gerekli görülen durumlarda yapılacak değişiklik için Yönetim Kurulunun önerisi veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/5’inin başvurusu üzerine görüşmeye açılır. Değişiklik Mütevelli Heyet üye sayısının en az 2/3’ nün onayı ile kabul edilir.

YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN ALINMASI

Madde 19-

Vakıf Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun vakfın amaçlarına uygun olmayan davranışlarının ortaya çıkması halinde, Mütevelli Heyet üyelerinin 1/5’inden az olmamak üzere Mütevelli Heyetini olağanüstü olarak toplantıya çağırır. Aynı amaçlı çağrıyı Yönetim veya Denetim Kurulu vakıf amaçlarına aykırı davranışta bulunan organa karşı yapabilir.  Mütevelli Heyet tarafından görevden almaya ilişkin verilecek kararların ilk toplantıda yarıdan bir fazla üyenin kabul oyu ile çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda ise katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile alınması gerekir. Görevden alınmasına karar verilen üye ve organ yerine yeniden seçim yapılır.

VAKIFLAR KANUNU VE TÜZÜĞÜ GİBİ YASAL NEDENLERLE GÖREVDEN ALMA

Madde 20-

Vakıf yöneticisi veya yöneticilerinin görevden alınmaları halinde:

Yönetim kurulunun oluşmaya devamı halinde:

Yönetim kurulunda bazı üyelerin görevden alınmaları yönetim kurulunun oluşmasını engellemiyorsa, görevden alınan yöneticiler kadar yedek üye kurula girer. Üye sayısında eksiklik olması halinde olağanüstü Mütevelli Heyet toplanarak asil ve yedek üyeler yönetim kurulu üyeliğine seçilir. Seçilen asil ve yedek üyeler görevden alınanların görev süresince görev yaparlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE İHRAÇ EDİLME

Madde 21-

Vakıf amacıyla ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan, bu konularda gerekli hassasiyeti göstermediği sabit olan üye, Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkartılan üyenin çıkarılma ve ya ihraç kararına karşı yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında itiraz etme hakkı vardır. Mütevelli Heyetin bu konuda vereceği karar kesindir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 22-

Vakfın Feshi Ve Tasfiyesi;

Vakfın amacına ulaşmak için yetersizliğe düşmüş ve yetersizliği düzeltilemez hal almış ve vakfın hayatiyet kazanması sağlanamaz olmuş ise, Yönetim Kurulu’nun önerisi de dikkate alınarak Mütevelli Heyetçe vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu yola gitmeden önce, Mütevelli Heyetince vakfın imkânlarının toplanarak malvarlıklarının gerekirse daha dar bir alanda kullanılarak hiç değilse kısmen amaçlarını gerçekleştirme olanağı yaratılmaya çalışılır.

Fesih kararı alınarak tasfiye için mahkemeye başvurduğu ve mahkemece tasfiye işlemlerine başlanıldığı zaman, Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu olarak görev yapar. Mahkemece Tasfiye Kurulunun Yönetim Kurulu dışından oluşturulması istenilmesi halinde Yönetim Kurul başka vakıf üyelerini veya üye olmayan uzmanları mahkemeye önerir.

Vakfın mal varlığını Mütevelli Heyetin karar vereceği aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş Dernek ya da vakıflara devreder.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

KARŞILIKSIZ HİZMET

Madde 23-

Vakıf amacını gerçekleştirirken yürüttüğü etkinlik ve sosyal hizmetlerden yararlanması doğrultusunda imkânları oranında karşılıksız hizmet verir.

Madde 24-

Vakıf senedinde belirtilmeyen konularda yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI

Madde 25- Vakıf yasa gereğince tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanır ve çalışmaya başlar. Vakıf tescil edilmediği için çalışmalarına başlayamaz ve tüzel kişilik kazanmadığı takdirde tahsis edilen mal varlığı vakıf kurucularına tahsisleri oranında iade edilir.

Madde 26- Vakfeden kurucu ve katılımcı üyeler mütevelli heyet veya yetkilendirdiği yönetim kurulunca belirlenen yıllık katılım paylarını ödemek suretiyle vakıf mütevelli heyet toplantısına katılır.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 27-

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Sayman’a devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DANIŞMA KURULU

Madde 28-

Vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programları geliştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

Danışma Kurulu çalışmalarının sonuçlarını Yönetim Kuruluna rapor eder.

Vakıf Danışma Kurulu, Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri arasından ya da vakıf dışından seçilebilir.

Vakfın amacı ve faaliyet konularıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulan konularda inceleme ve araştırmalar yaparak Vakıf Yönetim Kuruluna raporlar verir, önerilerde bulunur.

HUZUR HAKKI:

Madde 29-

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 30-

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.